Aloen i Limsjön tas bort

Med start den 30 oktober, kommer en flytande grävare att sanera vattenaloen i Limsjön under ett par veckors tid.
Vi hoppas därmed kunna eliminera en stor del av den vattenaloe som sedan 2006 brett ut sig i sjön. En uppskattning är att det finns över 10 000m3, aloeplantor som döljer sig under vattenytan.
Det finns således inte livsutrymme för annan, mer aptitlig växtlighet, för ex. vis simänder, svanar och gäss eller plats för de småkryp som utgör föda för dykänder och doppingar.
Länsstyrelsen i Dalarnas län är finansiär och ansvarig för det arbete som påbörjats.
Leksands kommun har sedan flera år påtalat behovet av denna sanering och är tacksamma för att Länsstyrelsen har avsatt medel för arbetet.
Tanken är att grävmaskinen skall muddra i sjön och lägga upp aloemassorna i högar som kommer att utgöra ännu flera häckningsöar än de revlar som redan finns i sjön. Även dessa kommer att belastas av den icke önskvärda biomassan eftersom vi planerar att deponera massor även på de befintliga revlarna.
Sannolikt kommer Limsjön att ”gå en ny vår till mötes” tack vare det arbete som görs under hösten. En bortforsling av biomassa och störningen som sker på sjöbotten, medför att mycket näring frigörs och kommer att skapa helt andra förutsättningar för flora och fauna under vattenytan till kommande säsonger.
Nu hoppas vi att kunna återfå såväl skedand som årta som häckningsarter 2018, säger Staffan Müller som är kommunens kontaktperson i detta arbete.
Han uppmanar också fågelvännerna i Dalarna att vara uppmärksamma på det ökade sjöfågelliv som sannolikt blir resultatet av denna aloesanering.
Leksands Fågelklubb kommer att noggrant följa fåglarnas närvaro under kommande säsonger.

Välkomna till ”den nya” Limsjön våren 2018!

Text & foto: Staffan Müller

En flytande grävare fixar aloen!