Projekt Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett

Under våren startade fågelklubben upp sitt senaste projekt: Vitryggig hackspett.
Syftet är att föreningen skall verka för att hackspettarnas habitat i allmänhet och den vittryggigas i synnerhet, skall förstärkas inom vår kommun. Detta skall främst ske genom förstärkning och skötsel av lövskogsbiotoperna som finns i Leksand.


Bildandet av lövskogsreservat, skötsel av de samma samt stödutfodring och i värsta fall utplantering av vitryggig-individer i våra lövskogar (i första hand hoppas vi på en spontan invandring!), är några av de aktivitetsområden som har föreslagits. Information och påverkan av allmänhet och markägare är en annan viktig arbetsuppgift.


Projektet kommer att genomföras som ett samarbetsprojekt med Dalarnas Ornitologiska Förening/DOF samt den nationella ledningen av projektet (SNV-länsstyrelsen) och SNF. Länsstyrelsen har lovat att bidra med 15 000: - i inledningsfasen och Leksands Fågelklubb har avsatt 5 000: - till projektet.


Dagsläget: En flyginventering och fotografering av lämpliga lövskogshabitat längs älvarna i länet har genomförts. I juni månad hölls ett miniseminarium i Leksand där kommunerna längs Dalälven var representerade, liksom den svenska projektledningen, fågelklubbare och DOF-are samt länsstyrelsen och skogsstyrelsen.


Framtiden: I september 2009 skall seminariet ha en återträff i Flyten/Stumsnäs och Gåsberget, för att i fält diskutera ytterligare skyddsåtgärder. Tanken är att var och en av kommunerna från Avesta i söder till Älvdalen i norr, inkl. Ludvika och Smedjebacken, skall ”adoptera” åtminstone ett lövskogsområde som skyddas och ställs i ordning för den vitryggiga hackspetten och det övriga fågellivet.

Målsättning: Vi har inte preciserat några mätbar mål ännu, men vi i Leksands Fågelklubb kan väl sticka ut hakan och säga att vi satsar på att ha > 2 par vitryggiga hackspettar häckande i vår kommun före år 2020.

Kontaktperson:

Staffan Müller
staffan.myller@telia.com

tfn 070- 322 23 45