STADGAR för LEKSANDS FÅGELKLUBB

STADGAR för LEKSANDS FÅGELKLUBB. och som PDF fil

§ 1. Mål och inriktning.
Leksands fågelklubb är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och fågelmiljön, samt att skapa kontakt mellan klubbens medlemmar. Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bl.a. genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor, som berör föreningens verksamhetsområde, samt att ordna sammankomster och exkursioner.

§ 2. Medlemskap.
Medlem i föreningen är den, som betalar årsavgiften till föreningen i enlighet med årsmötets beslut.

§ 3. Föreningens fasta organ.
Föreningens fasta organ är ordinarie årsmöte och styrelse.

§ 4. Styrelsen.
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av minst 5 ledamöter, vilka väljs av årsmötet för en tid av 1 år. Avgår styrelseledamot innan tiden för dennes uppdrag gått ut, väljs av ett extra föreningssammanträde ny ledamot för återstoden av denna tid. Årsmötet utser ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter.

§ 5. Styrelsens sammanträden.
Styrelsen sammanträder när någon i styrelsen anser det lämpligt, och är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal, gäller den mening som ordföranden företräder.

§ 6. Räkenskapsår m.m.
Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens berättelse och föreningens räkenskaper, förda mellan 1 januari och 31 december och vederbörligen avslutade, skall senast den 31 januari varje år överlämnas till revisorerna.

§ 7. Revision.
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas 2 revisorer och suppleanter till dessa. Revisorer och revisorsuppleanter utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits. Revisorerna skall senast 2 veckor före årsmötet avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

§ 8. Möten.
Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång på tid och plats, som anges av styrelsen. Extra föreningssammanträde skall hållas när minst 1/5 av föreningens medlemmar begär det och anger de ärenden, som skall behandlas, eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det. Kallelse till årsmöte och extra föreningssammanträde annonseras genom styrelsens försorg till medlemmarna senast 14 dagar före sammanträdet.

§ 9. Årsmöte.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare samt 2 justeringsmän för mötet.
2. Fråga om mötets behörighet.
3. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaperna.
4. Revisionsberättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av Styrelse samt firmatecknare.
a) Val av ordförande.
b) Val av sekreterare.
c) Val av kassör.
d) Val av övriga ledamöter.
e) Val av firmatecknare för föreningen.
7. Val av revisorer och revisorsuppleanter.
8. Bestämmande av årsavgift.
9. Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet.
10. Av medlem skriftligt motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda senast 31 januari.
11. Övrigt av medlem framställt förslag, som styrelsen tagit ställning till.
12. Endast ärenden, som angetts i kallelsen får föranleda beslut.
Val skall ske med slutna sedlar, om medlem begär det.

§ 10. Fonder till aktiviteter.
Fågelklubbens styrelse äger rätt att besluta om fonderade medel.

§ 11. Rösträtt.
Rösträtt på årsmöte har medlem, som erlagt till betalning förfallna avgifter och under året fyller minst 15 år, samt hedersmedlemmar. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt äger yttranderätt och förslagsrätt.

§ 12. Ändring av stadgar.
För beslut om ändring av dessa stadgar, fordras att beslutet antas vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut om sådan ändring fordras att minst 2/3 av de röstande biträder förslaget.

§13. Upplösning.
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens behållna tillgångar skall användas till bestämt naturfrämjande ändamål.