Bromerade flamskyddsmedel funna i pilgrimsfalkar

Text Lars Leksén; källa Peter Linberg

Bromerade flamskyddsmedel är allmänt spridda i vår yttre miljö. Man har hittat dom i bröstmjölk, i fiskar och fåglar och i däggdjur från skilda områden i världen. De kan påverka immun-försvaret och ge leverskador hos däggdjur. De kan också påverka fostrets utveckling och ge mentala skador.


Länge trodde man att det bara var dom så kallade lågbromerade flamskyddsmedlen som var skadliga. Men nu vet man att även högbromerade flamskyddsmedel tas upp av levande organismer och anrikas i näringskedjorna. I Sverige är de flesta analyserna gjorda på djur som tillhör näringskedjor knutna till hav, sjöar och vattendrag.

Pilgrimsfalken lever nästan bara på andra fåglar och tillhör en av de rovfågelsarter som varit akut hotad inom stora delar av sitt utbredningsområde på norra halvklotet. Det största hotet har varit miljögifter som DDT. Eftersom pilgrimsfalken befinner sig högst upp i näringskedjan kan man förvänta sig att den får i sig höga halter av miljögifter som anrikats på vägen. Därför används pilgrimsfalken ofta för att spåra och mäta halter av skilda miljögifter.


Nu har forskarna även funnit högbromerade flamskyddsmedel i pilgrimsfalkarnas ägg. Dom har undersökt 52 ägg från sammanlagt 43 honor. Äggen kommer från populationer i norra och sydvästra Sverige och från burhållna honor som fått kontrollerat foder. Det visade sig att de vilda falkarna hade betydligt högre halter av bromerade flamskyddsmedelän de burhållna falkarna. Vissa hade upp till 400 gånger högre halter än de som fått kontrollerat foder.


Det var inte någon större skillnad i halterna mellan honorna i norra och sydvästra Sverige, trots att de här lever på olika slags fåglar. Pilgrims-falkarna är flyttfåglar och övervintrar i kustområden i södra Europa där de kan få i sig bromerade flamskyddsmedel. Också deras bytesdjur är flyttfåglar och kan sprida bromerade flamskyddsmedel till våra mer nordliga breddgrader.

 

Vad är bromerade flamskyddsmedel?

Bromerade flamskyddsmedel är kemiska föreningar som alla innehåller grund- ämnet brom. Idag används ett sjuttiotal bromerade flamskyddsmedel som brandskydd i framförallt elektronisk utrustning, kretskort, höljen till datorer, byggmaterial, kablar, textiler samt möbel- och bilklädsel.

 

Lagras i kroppen

Bromerade flamskyddsmedel, i likhet med flera andra miljögifter, är långlivade och har egenskaper som gör att de kan tas upp av levande vävnader där de "upplagras" – det innebär att halterna blir högre i vävnaden än i omgivningen. Halterna ökar dessutom längs näringskedjan från bytesdjur till rovdjur, från till exempel fisk till människa

Hundratusentals ton per år produceras

Världsproduktionen av bromerade flamskyddsmedel uppgår varje år till mellan 250 000 och 300 000 ton. De tillverkas inte i Sverige, utan importeras direkt eller som beståndsdel i plast, gummi och textilier. I Sverige används omkring 2 000 ton bromerade flamskyddsmedel varje år.

Lågbromerade flamskyddsmedel

När man talar om lågbromerade flamskyddsmedel menar man i allmänhet difenyletrar med fem eller färre bromatomer. Lågbromerade flamskyddmedel anses som de farligaste flamskyddsmedlen och de påverkar hormonnivåerna i sköldkörteln och orsakar levercancer hos möss. De kan också ge beteende-, inlärnings- och minnesstörningar samt kan bidra till ökad fosterdödlighet och till fördröjd skelettbildning.

Högbromerade flamskyddsmedel

De så kallade högbromerade flamskyddsmedlen har hittills ansetts relativt ofarliga och man har utgått från att de inte tas upp i levande organismer. Men Svenska Naturskyddsföreningen avslöjade nyligen, genom en studie på pilgrimsfalksägg, att även högbromerade flamskyddsmedel sprids och anrikas i näringskedjan. Andra studier av högbromerade flamskyddsmedel visar att också de kan ge levertumörer på möss och påverka skelettbildningen hos foster.

Är onödiga

Vi kan klara oss utan bromerade flamskyddsmedel i produkter utan att äventyra brandsäkerheten. De bromerade flamskyddsmedlen kan ersättas med väl fungerande alternativ. Det anser även Svenska Räddningsverket. IKEA har till exempel tagit bort dem helt ur sin produktion.

Bromerade flamskyddsmedel liknar DDT och PCB

De bromerade flamskyddsmedlen utgör idag ett hot mot människors hälsa och ekosystemen i naturen. Kombinationen av att dessa ämnen tillverkas i stor omfattning och inte bryts ned i naturen och har lett till att vi hittar dem i fisk, fågelägg, isbjörnar, jordbruksprodukter, modersmjölk med mera.

PCB och DDT förbjöds, men finns kvar i naturen

De flesta människor känner till de klorerade miljögifterna DDT och PCB. Efter lång tids diskussioner om eventuella risker under 60- och 70-talet förbjöds dessa ämnen. Efter flera årtionden av mätningar i miljön, börjar äntligen halterna minska i kvinnors modersmjölk, i fisk och sediment. Samtidigt ser vi först nu vad dessa ämnen redan har ställt till med i form av skador på fortplantningsorgan, försämrad inlärning hos barn och ovanliga cancerformer. Ingen skulle drömma om att börja tillverka dessa ämnen igen i stor skala.

Flera flamskyddsmedel liknar DDT och PCB

Det bromerade flamskyddsmedlet PBB är identiskt lika med PCB med den enda skillnaden att en bromatom finns på motsvarande ställen där kloratomen sitter på PCB-molekylen. Även det vanliga flamskyddsmedlet PBDE liknar PCB kemiskt.

Större problem än PCB?

Tyvärr, finns det inget som pekar på att miljöproblemen med bromerade flamskyddsmedel blir ett mindre problem än PCB. Snarare tvärtom. Det finns vetenskapliga studier som till och med pekar på att PBDE lättare tas upp i näringskedjan.

Ett problem är också bildningen av bromerade dioxiner som bildas när flamskyddsmedlen förbränns. Även här finns skäl för ökad vaksamhet då bromerade dioxiner visats bildas lättare än klorerade dioxiner vid sopförbränning. Andra bromerade föreningar, som metylbromid, är skadliga för ozonskiktet. Idag vet man inte i vilken utsträckning de bromerade flamskyddsmedlen kan omvandlas till sådana föreningar

Flamskyddsmedel funna i pilgrimsfalkar

För första gången har högbromerade flamskyddsmedel hittats högt upp i näringskedjan ute i naturen. Nu måste alla typer av bromerade flamskyddsmedel avvecklas, kräver SNF.
2001-06-01

- Vår studie visar att bromerade flamskyddsmedel som hittills inte ansetts kunna anrikas i näringskedjan i själva verket gör det. Man löser därför inga miljöproblem genom att bara förbjuda vissa typer av bromerade flamskyddsmedel utan hela gruppen måste avvecklas, säger Mikael Karlsson, vice ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

Resultaten ifrågasätter

Rådande uppfattning inom industrinsektorn att de högbromerade flamskyddsmedlen, i motsats till de lågbromerade inte kan tas upp i levande organismer och därmed heller inte anrikas i näringskedjan vilket gör dem mindre skadliga för människan och miljön. Under senare år har allt fler plast-, textil- och elektroniktillverkare övergått från lågbromerade flamskyddsmedel till högbromerade. 1999 producerades närmare 55 000 ton högbromerade flamskyddsmedel i världen. Studier av försöksdjur har visat att högbromerade flamskyddsmedel bland annat kan ge levertumörer och påverka skelettbildningen hos foster.

Flamskyddsmedlen farliga kemikalier

Flamskyddsmedlens svårnedbrytbarhet och anrikningsförmåga gör dem till farliga kemikalier som inte hör hemma i ett kretsloppssamhälle. Om inte restriktioner införs snart riskerar vi att om några år stå inför ett nytt miljöhot i storlek med PCB under 70-talet. SNF kräver därför att Sverige med miljöminister Kjell Larsson i spetsen går före EU i denna fråga och redan i år inför ett nationellt förbud mot hela gruppen bromerade flamskyddsmedel, säger Mikael Karlsson, vice ordförande i SNF.


Forskningsstudie

I studien, som utförts av forskare vid Svenska Naturskyddsföreningen och Stockholms universitet, undersöktes 52 ägg från 43 honor tillhörande tre olika populationer; ifrån norra respektive sydvästra Sverige samt burhållna falkar. De vilda falkarna visade sig innehålla upp till 400 gånger högre halter av bromerade flamskyddsmedel än de burhållna falkarna. Halterna av just högbromerade flamskyddsmedel var också betydligt högre hos de vilda falkarna än hos de burhållna.
Ägg från pilgrimsfalkar.

 

Första gången

Det är första gången högbromerade flamskyddsmedel hittats högt upp i näringskedjan ute i naturen. Det faktum att de vilda falkarna dessutom innehöll betydligt högre halter än de burhållna, som fötts upp på ett kontrollerat foder, är ytterligare en indikation på att de högbromerade flamskyddsmedlen anrikas i näringskedjan

 

Nästa generation

Vi förbereder nu nästa generation av TCO-märkningen och arbetar där vidare med utfasningen av bromerade och klorerade flamskyddsmedel i övriga delar av produkterna, till exempel i kretskort och kablar. Att få bort de bromerade flamskyddsmedlen ur vardagselektroniken är inte bara viktigt för den yttre miljön, utan också ur hälso- och arbetsmiljösynpynkt. Studien av pilgrimsfalkäggen stödjer oss på vår redan inslagna väg, säger Helena Ahlberg, utvecklingsansvarig för kvalitets- och miljömärkning på TCO Development.

 

Olika flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel kan delas in i reaktiva och additiva flamskyddsmedel. Det beror på om de reagerar kemiskt med det material (oftast plast) som ska flamskyddas eller inte. Additiva flamskyddsmedlen reagerar inte kemiskt med materialet. Det gör däremot de reaktiva flamskyddsmedlen. De kemiska reaktionerna är dock sällan fullständiga. Små rester av icke bundna kemiska ämnen återfinns därför i material som behandlats med reaktiva medel.


Bromerade flamskyddsmedel

Enligt tidigare gjorda undersökningar om bromerade flamskyddsmedel så råder det brist på data om var medlen förekommer. Några globala flödesstudier av bromerade flamskyddsmedel har inte hittats, däremot har det gjorts nationella studier i Danmark och Sverige. Enligt dessa studier svarar elektriska och elektroniska produkter för de största (storleksordning ca 70 %) inflödena av bromerade flamskyddsmedeli dessa länder. Enligt Bromine Science and Environmental Forum så går 56 % av produktionen till el- och elektroniksektorn.

Uppskattad användning (i ton) 1999 av de vanligaste bromerade flamskyddsmedlen fördelat på världsdelar:

Amerika Europa Asien Totalt
30 860 58 665 114 800 204 325
15,1% 28,7% 56,2% 100%

 

Bromerade flamskydsmedel används huvudsakligen i kretskort och i höljen till datorer och TV-apparater. De finns också i styva isolerings-material som frigolit och i textilier.

Produkter

Huvuddelen av alla flamskyddsmedel som tillverkas används i plastmaterial. Förutom kablar och eldistributionsmateriel (strömbrytare, kontakter, etc) svarar IT/telecom-produkter vitvaror och audio/video-utrustning för över 85 % av plastanvändningen. Den flamskyddsbehandlade plasten används främst till datorer, TV och video-utrustning.

Bara i västeuropa konsumerades ca 2,7 miljoner ton plast inom el- och elektroniksektorn under år 2000. Det motsvarar en ökning på 25 % jämfört med år 1995. 12 % av all plast inom denna sektor bedöms vara behandlad med flamskyddsmedel.


Fördelning av bromerade flamskyddsmedel på olika sektorer:

  • Elektricitet och elektronik - 56%
  • Byggnad och konstruktion - 31 %
  • Textiler - 7 %
  • Transport - 6 %Enligt en rapport från Naturvårdsverket, från 1999, innehåller 80-90 % av plastavfallet från elektronikindustrin flamskyddsmedel baserade på brom eller klor.

 

Halterna i människor ökar snabbt

Halterna av penta-BDE i människor och i naturen har ökat kraftigt. Hälsoeffekterna kan slå mycket hårt på kommande generationer. Det är framförallt ämnets förmåga att störa kroppens hormon-system och fosterutveckling oroar mest. Effekten av sådana störningar är svåra att förutsäga, men utveckling av ovanliga cancerformer, störningar av hjärnans utveckling och nedsatt immunförsvar är några av de som diskuterats mest.

 

Beteendestörningar hos möss

Nyfödda möss som givits PBDE får störningar som vuxna på beteende, inlärning och minne i en uppmärksammad studie gjord av Per Eriksson på Uppsala universitet. Effekterna tilltog dessutom med stigande ålder. Jämförelser görs med PCB vilket gett liknande effekter på människor, samtidigt som halterna av PBDE nu närmar sig samma nivåer som PCB i Nordamerika vad gäller halter i bröstmjölk.

 

Andra farliga ämnen marknadsförs istället.

Diskussionerna om förbud av penta-BDE har lett till att industrin börjat marknadsföra octa- och deca-BDE istället. Detta har dock visats vara en dålig lösning eftersom även dessa substanser också visats vara långlivade och bioackumulerbara, då de återfinns i bl.a. pilgrimsfalkens ägg.

 

Flamskyddsmedlet PBB

Flamskyddsmedlet PBB tillverkas inte längre p g a att det är cancerframkallande och det finns fynd av förgiftningsfall.

TBBP-A och HBCDD

TBBP-A och HBCDD är två flamskyddsmedel som produceras i större mängder än penta-PBDE. De dock är betydligt mindre undersökta än.

Övriga bromerade flamskyddsmedel

Många av de övriga ämnena liknar de farliga kända

Eftersom det finns goda skäl att anta att många av de övriga flamskyddsmedlen har helt eller delvis likvärdiga egenskaper som de mest undersökta, bör de inte få tillverkas och marknadsföras tills dess misstanken om farlighet kunnat avfärdas på vetenskapligt goda grunder. Denna omvända bevisbörda är ett uttryck för försiktighetsprincipen som finns inskriven i 2:a kapitlet 3:e paragrafen i Miljöbalken.

Dålig lösning att byta till andra bromföreningar

Risken för att industrin går över från ökända bromföreningar till okända är stor. Vi har tydliga exempel på att det redan håller på att ske. Alla bromerade föreningar har dessutom flera andra gemensamma riskbilder då risken för miljöfarliga bromerade omvandlingsprodukter som dioxiner och bromerade ozonförstörande ämnen kan bildas i senare skeden.